За нас

Konstantin Preslavski University of Shumen, School of Journalism and Mass Communication Institute at St. Petersburg State University, Medialinguistic Commission under the International Slavists Committee

I-ва Международна научно-практическа конференция «Езикът в координатите на масмедиите»

Посвещава се на 45-годишния юбилей на Шуменския университет”Епископ Константин Преславски”

Варна, 6-9 септември 2016

 

В ранната есен на 2016 г. от 6-ти до 9-ти септември в морската столица на България Варна ще се проведе I-вата Международна научно-практическа конференция “Езикът в координатите на масмедиите”. Организатори на това събитие са Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”, Институтът «Висша школа по журналистика и масови комуникации» към Санкт-Петербургския държавен университет и Комисията по медиалингвистика към Международния комитет на славистите. Във фокуса на конференцията попадат актуалното състояние и перспективите на изследванията, посветени на функционирането на славянските езици в масмедиите.

 

Основни тематични линии за дискусия:

  • Статус на медиалингвистиката в езикознанието
  • Влияние на масмедиите върху славянските книжовни езици
  • Тематични речеви сфери в славянските масмедии: политическа, икономическа, културно-просветителска, спортна и пр.
  • Речевата комуникация Publicrelations и медийното пространство
  • Рекламна речева и визуална комуникация
  • Понятия, категории, методики за анализ в медиастилистиката
  • Типология на медийната реч
  • Медиатекстът: структура, композиция, вектори на обновление
  • Функциониране на езиковите средства в масмедиите
  • Медиен превод

В рамките на зададените тематични линии ще бъдат организирани панелни дискусии. Организационният комитет приветства инициативи на водещи учени, които са готови да предложат тема, както и проблемни въпроси в нейните рамки, за обсъждане и за организиране на дискусия.

Работни езици на конференцията са английски, руски и български.

Електронният сборник с материалите от Конференцията ще бъде издаден след конференцията. Публикацията е безплатна. Допустимият обем на публикацията е 6 000 знака. Допуска се участие само с един самостоятелен доклад и с един доклад в съавторство.

Планира се одобрените от редакторите доклади от конференцията да бъдат отпечатани в специален брой на списанието «Медиалингвистика» – научно издание на международна медиалингвистична комисии на Международния комитет на славистите (под патронажа на ЮНЕСКО), което е поместено в Базата данни на националната информационно-аналитическа система „Российский индекс научного цитирования“ (РИНЦ). Изискванията към оформянето на статиите и условията за тяхното публикуване са поместени на официалния уебсайт на списанието  – http://medialing.spbu.ru/part10/57.html.